Випуск 2 (28) ’ 2018

Випуск 2 (28) ’ 2018

Образ. – Вип. 2 (28). – 2018

Обкладинка

Зміст

Назва: Творчий метод Оріани Фаллачі (політична журналістика в іменах)
Авторство: Воронова Мальвіна

 • У статті аналізується творчий метод знаменитої італійської журналістки (військового кореспондента, політичного інтерв’юера ХХ–ХХI ст.) О. Фаллачі. Актуальність дослідження зумовлена потребою розширювати науковий дискурс відомостями про стандарти роботи визначних європейських політичних журналістів. Основною метою було, узагальнивши журналістсько-публіцистичну спадщину, виявити складники творчого методу О. Фаллачі. У результаті дослідження сформульовано універсальні професійні принципи діяльності політичного журналіста: опозиційність, відповідальність, професіоналізм, критичність до влади та людяність. Також виявлено складники творчого методу О. Фаллачі: інтелектуалізм, інтерес до природи влади, раціоналізація політичного процесу, наявність політичної позиції, агресивна політична комунікація.

  Ключові слова: політична журналістика; інтерв’ю; Оріана Фаллачі.

 • UDC 007 : 304 : 070 : 000.32; 82-92

  Creative method of oriana fallaCi (political journalism in names) 

  Voronova Malvina, PhD (Philology), Associate Professor,
  Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Institute of Journalism, 36/1, Melnykova St., Kyiv, 04119, Ukraine, е-mail: [email protected].
  ORCID – https://orcid.org/0000-0002-4319-8614

  The aim of the study. The article is devoted to the professional work of the famous Italian journalist (war correspondent, political interviewer of the XX –XXI centuries) O. Fallaci, taking into consideration her unique experience of political communication and outstanding examples of a political interview with world leaders of the twentieth century. The relevance of the study is due to the need to broaden the scientific discourse in the field of political journalism with information on the foundations of European professionals; its main goal was to identify the components of the creative method of O. Fallaci.
  Methods. During the study, the following methods were used: 1) biographical analysis (for the reconstruction of the life and creative path); 2) chronological analysis (to reproduce the chronology of a professional career); 3) systematization (to organize the creative heritage, professional views, reviews of creativity); 4) differentiation (to determine the thematic and genre features of the creative heritage); 5) semantic analysis (for studying the content of publicistic texts); 6) psychological analysis (for assessing political communication during a political interview).
  Results and conclusions. The components of the creative method of O. Fallaci were: intellectualism, interest to the nature of power, rationalization of the political process, the presence of a political position, aggressive political communication.
  As a result of the research, the universal professional principles of the activities of the political journalist are formulated: oppositeness, responsibility, professionalism, criticism toward authorities and humanity; also the effectiveness of the aggressive line of questions in the process of political interviewing and the presence of the interviewer’s political position.

  Key words: political journalism; interview; Oriana Fallaci.

 • Завантажити повну версію

Назва: Жіночі видання Одеси початку ХХ століття
Авторство: Дубецька Оксана

 • Мета цього дослідження – визначити змістові орієнтири різнопланової жіночої преси Одеси початку ХХ ст. Об’єктом  обрано періодичні видання, призначені для жіночої аудиторії, що виходили в причорноморському місті з 1900 по 1912 рр., зокрема: «Женский альманах» (1900–1901), «Труды слушательниц Одесских высших женских курсов» (1910–1911), «Женская газета» (1912). З’ясовано тематику, рубрикацію видань, присвячених жіночій емансипації, рівноправному виявленню можливостей у всіх суспільних сферах, зокрема мистецтві та науці. До історії української журналістики залучено імена О. Деревицького, І. Линниченка, Д. Атлас, доповнено творчу біографію П. Герцо-Виноградського.

  Ключові слова: жіноча періодика, альманах, жіночий рух.

 • UDC 007 : 304 : 070 (477) (09)

  Women’s periodicals of Odesa at the beginning of the XX century

  Dubetska Oksana, PhD (Social Communications),
  M. Dragomanov National Pedagogical University, Malyshko faculty of Ukrainian Philology and Literary Creativity, Turgenevska str., 8/14, Kyiv, Ukraine, e-mail: [email protected]
  ORCID – https://orcid.org/0000-0002-8602-6417

  The aim of the study is to define basic characteristics (particularly content, subject headings, and genres) of women’s press of Odesa at the beginning of the ХХ century. Three women’s periodicals (almanac, newspaper and collected articles) are the object of this article; they were published during 1900–1912, these are «Zhenskyj almanakh / Women’s almanac» (1900–1901), «Trudy slushatelnic Odesskih wysshih zhenskih kursov / Transactions of the listeners of Odessa high women’s courses» (1910–1911) and «Zhenskaya gazeta / Women’s newspaper» (1912).
  Methods. Working of e-catalogs of three the biggest libraries of Ukraine and Russia in Kyiv, Moscow and Saint-Petersburg gave the possibility to find out he information about three women’s periodicals in Odesa. Scientific methods of analysis, typological aspect, comparison, generalizations were used in the process of research. Biographic method was expedient at defining the names of editors, publishers and authors of women’s press in Odesa.
  Results and conclusions. While analyzing the above mentioned periodicals, their thematic, headings and basic genres were fixed. Women’s press in Odesa lighted up the questions of woman emancipation, the necessity of equal rights and possibilities in all public spheres, particularly in art and science. The names of publishers, editors and authors, such as O. Derevytskyj, I. Lynnychenko, D. Atlas, are brought to the history of Ukrainian journalism; creative biography of P. Hertso-Vynogradskyj got new facts.

  Key words: women’s periodicals, almanac, women’s movement.

 • Завантажити повну версію

Назва: Мас-медійний образ 8 Березня крізь призму концептуального аналізу
Авторство: Мірошниченко Павло

 • Мета статті – схарактеризувати мас-медійний образ концепту 8 Березня як прояв дискурсивної, ґендерованої влади. Розуміння сутності Міжнародного жіночого дня варіювалося під впливом різноманітних соціокультурних змін. Нині мас-медіа в трансляції смислів 8 Березня віддають перевагу тим із них, які внормовують невиразну суб’єктність жінки, її ледь що не природну залежність від різних проявів чоловічої уваги. Лінгвокультурологічний аналіз концепту 8 Березня виявив культурно-історичну традицію в позбавленні жінки суб’єктності, суспільному санкціонуванні її залежності від чоловіка. Моніторинг програм популярних українських радіостанцій засвідчив неабияке значення та вагому роль панівних чоловічих стереотипів і установок у моделюванні образу 8 Березня. 

  Ключові слова: мас-медіа, ґендер, концепт, образ, радіо.

 • UDC 007 : 81’37 : 394.2 : 379.8.093 : 316.776

  Mass-media Image March 8 through the Prism of Conceptual Analysis

  Miroshnychenko Pavlo, PhD (Philology), principal lecturer,
  Zaporizhzhia National University, Zhukovskoho St., 66 A, Zaporizhzhia, 69600, e-mail: [email protected]
  ORCID – https://orcid.org/0000-0001-7398-2007

  Introduction. Holiday days in a calendar of any country, as well as certain rituals and ceremonies, can be considered through the prism of the mental specificity of the national lingua-cultural community. The holiday as a concept is a mental, informational structure that reflects the knowledge and socio-cultural experience of the people.
  The purpose of the study. The main objective of the study is to characterize the concept of March 8 as a manifestation of discursive, gendered power in mass-media.
  Methodology. The method of systematization and interpretation of data of actual scientific researches, as well as monitoring of publications of authoritative Internet publications on the topic, allowed to reveal the reasons of the variability of the content of the holiday of March 8 in the process of historical development of Ukrainian society. Linguacultural conceptual analysis allowed to investigate the «March 8» as a cultural determined concept. Its nominators are vividly imaginative, have a stable value component in their own structure, and broad semantic contexts in mass-media a particular. The monitoring of programs of Ukrainian commercial radio stations enabled to reveal leading gender attitudes and stereotypes, based on which the image of March 8 as a linguistic-cultural concept in mass-media was created.
  Results. Understanding the essence of the International Women’s Day varied under the influence of socio-historical, politico-ideological and socio-cultural changes. Today, the mass media in the broadcast of the meanings of the Ukrainian post-totalitarian society of March 8 are preferring those messages that impose the woman’s image as an object, almost natural dependence of woman on various manifestations of male attention. The linguacultural analysis of the concept of March 8, namely the breadth of the contextual functioning of his nominees («woman», «berehynia», «spring»), revealed the cultural-historical tradition of denying women’s subjectivity, the affirmation of women’s dependence on men.
  Conclusions. The monitoring of the programs of popular Ukrainian radio stations showed the image of March 8 on the radio air is constructed according to the laws of discursive, gendered power of the hegemonic culture of masculinity.

  Key words: mass media, gender, concept, image, radio.

 • Завантажити повну версію

Назва: ЗМК Полтавщини про ЛГБТ-дискурс
Авторство: Семенко Світлана

 • Метою пропонованої наукової розвідки є вивчення готовності журналістів полтавських засобів масової комунікації (ЗМК) до висвітлення теми ЛГБТ-спільноти та бажання медійників співпрацювати з громадськими організаціями «Точка опори», «Інсайт», «ТЕРГО». Для реалізації поставлених завдань автором статті було використано такі методи: аналітичного, системного і порівняльного аналізу, метод контент-аналізу, які сприяли з’ясуванню специфіки представлення тем, пов’язаних із ЛГБТ-спільнотою у полтавських ЗМК.
  У статті названо головні причини непопулярності теми ЛГБТ у полтавських ЗМК: новизна тематики для українського інформаційного простору; відсутність у журналістів чіткого уявлення про професійні стандарти створення текстів про ЛГБТ-спільноту; неготовність суспільства сприймати інформацію такої тематики; побоювання втратити аудиторію. Зазначено, що недостатня поінформованість значної частини полтавських журналістів з аналізованого питання впливає на кількість і якість публікації про ЛГБТ-спільноту. Стверджується, що висвітлення цієї теми в регіональних ЗМК дозволить розвіяти міфи, які існують у суспільстві, сприятиме формуванню толерантного ставлення до представників ЛГБТ-спільноти.

  Ключові слова: ЛГБТ, толерантність, інформаційний простір, журналістика Полтавщини.

 • UDC 007 : 070(477.53) : 316.367-055.3

  Mass media of Poltava region about LGBT discourse

  Semenko Svitlana, PhD (Philology) Professor,
  Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, 2, Ostrohradskogo St., Poltava, 36000, e-mail: [email protected].
  ORCID – https://orcid.org/0000-0003-3686-8082

  The practice of functioning of regional mass media in Ukraine confirms the unwillingness of some of them to cover topics related to the LGBT community according to the professional standards of journalistic activity. This problem has not been the subject of scientific research yet, which explains the relevance of the proposed scientific article.
  The purpose of the proposed article is to study the readiness of journalists of Poltava’s mass media to highlight the theme of LGBT community and respond to the manifestations of intolerant behavior regarding LGBT representatives in society; to investigate the desire of journalists to work with NGO’s such as Tochka opory, Insight and TERGO.
  The purpose of the article determines to solve a number of tasks: to find out the opinion of Poltava journalists on key issues related to the highliting the theme of LGBT community in Ukrainian mass media; to indicate the main tasks of regional media in forming a tolerant attitude towards representatives of LGBT.
  Research methods. To accomplish the tasks, the author of the article used the following methods: analytical, system and comparative analysis, which helped to clarify the specificity of the presentation of the topics related to the LGBT community in the mass media of Poltava; a method of content analysis, which made it possible to reveal the readiness of journalists of specific mass media of Poltava region to cover the theme of the life of the LGBT community.
  Poltava journalists among the main reasons for the unpopularity of the topic of LGBT named the following ones: the novelty of the subject for the Ukrainian information space; the lack of a clear idea about professional standards for writing texts about the LGBT community; unwillingness of the society to perceive information on the subject of LGBT; fear of losing an audience; this topic is not so relevant to the public as economic or social issues.
  The aforementioned problem of LGBT discursivity in mass media environment of Poltava region requires further research, whereas precedents for an aggression to LGBT that took place in March-April 2018 in Poltava, affirmed the importance of such content in regional mass media. The coverage of LGBT themes in regional mass media will dispel the myths that exist in society, will contribute to the formation of a tolerant attitude towards representatives of the LGBT community.

  Key words: LGBT, tolerance, information space, Poltava journalism.

 • Завантажити повну версію

Назва: Українська жінка на сторінках глянсового журналу
Авторство: Сидоренко Наталя

 • У статті простежуються основні риси портрету української жінки на сторінках глянсової преси в Україні, передусім жіночої («Женский журнал New», «Apriori», «Chercher la femme», «Magic Woman», «Woman magazine», «Nova» та ін.).
  Метод моніторингу дав можливість відібрати й проаналізувати сегмент глянсових видань, зосередивши увагу на періодиці для жінок. Метод контент-аналізу залучено при визначенні основних понять-номінацій для характеристики жінок на шпальтах українського глянсу. Спостереження, аналіз та узагальнення дозволили окреслити основні риси жіночого портрету в глянсовому журналі сьогодення.
  На жаль, національні коди, зокрема ментально-ідентифікаційний та комунікативний часто залишаються поза практикою функціонування зазначеного типу преси. Портрет української жінки обумовлюється кількома штрихами: це успішна, достатньо популярна й публічна особистість, якій притаманні такі риси: «красива, щаслива, кохана, успішна і самореалізована».

  Ключові слова: глянсове видання; жіночий глянсовий журнал; портрет; номінація.

 • UDC 007:304:070

  Ukrainian woman on the pages of glossy periodicals

  Sydorenko Natalya, D. Sc. (Philology), Professor,
  Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Institute of Journalism, 36/1, Melnykova St., Kyiv, 04119, Ukraine, e-mail: [email protected]
  ORCID – https://orcid.org/0000-0001-8734-9704

  The aim of the study is to define the main features of Ukrainian woman on the pages of glossy periodicals in Ukraine, particularly those magazines, which are appointed for women audience. Some modern magazines are selected as a research object, such as «Zhenskyj zhurnal New / Woman magazine», «Apriori», «Chercher la femme», «Magic Woman», «Woman magazine», «Nova», etc.
  Methods. In the process of watching of changes at the media market of Ukraine in the last few years a monitoring method gave an opportunity to select and analyze the segment of glossy editions, concentrating attention on periodicals for women. The method of analysis of content is chosen for determination of basic concepts-nominations for description of women. Methods of observation, analysis and generalization allowed to outline basic characteristics in women’s portrait on the pages of the modern glossy magazines.
  Results and conclusions. The review of glossy woman magazines in Ukraine defined a few tendencies, both in the aspect of the semantic filling and also in linguistic-cultural and national reflection. Unfortunately, national codes, in particular mentally-identification and communicative often remain out of practice of functioning of the marked type of the press. The foreign titles prevail among the new printed media; Ukrainian-language media production is presently absent in this segment. Informative women’s resources in Ukrainian are tested now in a network communication. The portrait of the Ukrainian woman is stipulated by some features: she is confessed in the society, popular enough and public personality; the main characteristics are «beautiful, happy, beloved, successful and self-realized».

  Key words: glossy periodicals, woman glossy magazine, nomination.

 • Завантажити повну версію

Назва: Масова організована комунікація: детабуїзація «жіночого питання»
Авторство: Федотова Наталія

 • Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення заборон і табу, використовуваних у масовій організованій комунікації, що стосуються «жіночого питання». Мета – показати детабуїзацію «жіночих питань» у системі масової організованої комунікації на основі мас-медійних текстів. Вирішення сформульованих завдань вимагало залучення порівняльного й описового методів, прийомів аналізу й синтезу. Проведена робота підтвердила, що співвідносно до ґендерної складової табуїзація/детабуїзація у тому сегменті масової організованої комунікації, що поширюється через ЗМІ, будується на забороні/дозволі певних осіб, дій, процесів, предметів, станів, тем, висловлювань тощо. Стирання табу в масовій організованій комунікації свідчить про трансформацію, щодо посилення, перш за все такої її функції, як поширення знання про дійсність.

  Ключові слова: масова організована комунікація, табу, ґендер, журналістика, мас-медіа.

 • UDC 007 : 304 : 659.3

  Mass Organized Communication: no longer taboo of the «woman question»

  Fedotova Nataliia, PhD (Philology), docent,
  National University of Food Technologies, 68, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine, e-mail: [email protected].

  Introduction. Over the years, mass organized communication, which is impossible outside mass media, has attracted academic interest on the theoretical, methodological and practical levels. The study of prohibitions and taboos related to the «woman question» that are used in mass organized communication remains a relevant line of research. Despite their considerable social significance, the problems of prohibitions and taboos at the level of the gender component have not been comprehensively studied in academic papers.
  Relevance and aim. The relevance of the research is defined by the need to study prohibitions and taboos related to the «woman question» that are used in mass organized communication. The aim of the research is to demonstrate detabooing of the «woman question» in the system of mass organized communication on the basis of mass media texts.
  Methods. The choice of research methods is defined by the aim, object and subject. Comparative and descriptive methods, as well as analysis and synthesis, have been used to solve the stated tasks.
  Results. In relation to the gender component, tabooing/detabooing in mass organized communication is based on prohibiting/allowing certain individuals, actions, processes, objects, conditions, topics, utterances, etc.“Women’s taboos” in Soviet-era journalistic texts include religion, undesirable information, prominent personalities of the Ukrainian history, medical conditions, women’s education, gender wage gap, fashion, women’s physicality, violence, sexual sphere, etc. Instead, modern mass organized communication has virtually tabooed female old age – women are not “allowed” to age. Labor migration of Ukrainian women is not represented in mass organized communication. Some female medical conditions and pregnancy remain tabooed or semi-tabooed. Such issues as sexual harassment; the sexual component in work promotion; domestic violence; refusals to hire pregnant women; working conditions for sex workers, etc., have not been adequately covered in mass media.
  Conlusions. Detabooing in mass organized communication indicates a transformation as to the strengthening of its functions, in particular the function of spreading the knowledge about the reality.

  Key words: mass organized communication, taboo, gender, journalism, mass media.

 • Завантажити повну версію

Назва: Сучасні тенденції в німецькому альтернативному мас-медійному дискурсі
Авторство: Бондаренко Юлія

 • Розглядаються причини переходу традиційних ЗМІ в онлайн-режим, які були характерні не лише для традиційних друкованих медіа, а й німецького альтернативного медіасегменту в середині 90-х років ХХ століття. Підкреслюється, що альтернативна німецька преса на сучасному етапі розвитку мас-медійного дискурсу майже уся репрезентована в онлайн-просторі. Наголошується на тому, що існують такі дві форми альтернативних онлайн-медіа: онлайн-видання, які виникли на ґрунті офлайн-прототипів, та видання, що є частиною самостійних веб-ресурсів. З’ясовано, що видання-«гібриди» репрезентовані такими типологічними групами: видання-візитки, власне веб-версії, змішані видання, що контамінують як власне веб-версію, так і PDF- та Flach-варіанти та розширені (модифіковані) веб-версії офлайнових видань. Соціокомунікаційною сутністю альтернативних медіа є партиципарна (горизонтальна) модель комунікації.

  Ключові слова: альтернативна преса, Інтернет-медіа, конвергентність, партиципарна модель комунікації.

 • UDC 316.77 : 070 : 654.195 : 314.743

  Modern Trends in the German Alternative Mass Media Discourse

  Bondarenko Julia, PhD (Social Communications), lecturer,
  Sumy State University, 2, Rymskogo-Korsakova St., Sumy, 40007, Ukraine, е mail: [email protected].

  Introduction. Persistent attempts of Ukraine to join the European Union require the study of the experience of European countries in the formation of national media systems. The definite place in this context belongs to Germany, and specifically to such segment of the media, as an alternative press. The study of the German experience in the context of the development of alternative periodicals is important for Ukrainian science, since it is unique in the mass media in Europe. The research of this press, and in particular its current trends, will allow to extrapolate the results to the Ukrainian mass-media market in the future, since this issue has not yet been investigated in the theory of Ukrainian social and communicational researches.
  The purpose of the article is to find out the current trends in the German alternative media discourse.
  Research methods. Comparative-historical method has allowed to trace the transformation of the alternative press in general (registration, presentation on different media platforms, editorial policy, etc.). The typological method made it possible to systematize an alternative periodical and to select its separate groups. The method of qualitative analysis allowed on the basis of the obtained statistical data to describe the general tendencies of the development of alternative periodicals. The method of monitoring was used to determine the level of representation of alternative publications in the online space.
  Results. Alternative print media, as well as any other media, are responsive to changes taking place in the mass media. Since the mid-1990s, the media have undergone a significant impact of the digital technologies, which have led to the transformation of the media market, especially in the print segment. The virtualization of the information space led to a decrease in the role of printed periodicals. Interestingly, the German alternative print media began to go online parallel with the traditional media. We emphasize that almost all of the alternative German press at the present stage of the development of mass-media discourse is represented in the online space.
  The electronic version of the alternative press, which is an invariant of print versions, performs several tasks: they are posted on the online network in order to declare themselves; attract the attention of a potential reader; such media become a unifying platform for social formations; they carry out informational, partly propaganda functions, as well as marketing (promotion of their online editions) functions. In order to remain a significant segment of the media market, the alternative press is modified, mastering new web technologies. Subsequently, alternative editions remain powerful players in the media industry, trustworthy, and reliable representatives of information and initiators of debate.
  As a future research we can single out a detailed investigation of the examples of electronic alternative publications to compare their structure with the electronic versions of traditional periodicals.

  Key words: alternative press, current trends in the German alternative media discourse, electronic version of alternative periodicals.

 • Завантажити повну версію

Назва: Особливості висвітлення кіберспорту в електронних спортивних медіа
Авторство: Волобуєва Анастасія, Петрик Олександр

 • У статті проаналізовано контент на кіберспортивну тематику у передових українських спортивних електронних засобах масової інформації, виявлено ключові тенденції роботи редакцій з матеріалами на кіберспортивну тематику, проведено порівняльний аналіз усього кіберспортивного контенту на сторінках ключових українських спортивних веб-сайтів. На основі цього аналізу виявлено характерні ключові помилки, яких припускаються вітчизняні електронні спортивні медіа під час висвітлення подій з кіберспорту. Мета дослідження полягає у доведенні актуальності висвітлення кіберспортивної тематики у спортивних засобах масової інформації на прикладі матеріалів кіберспортивної тематики на українських спортивних веб-сайтах. Об’єкт дослідження – електронні спортивні медіа XSport, Sport.ua, isport.ua, prosport.tsn.ua, champion.com.ua. Предмет дослідження – характерні особливості, закономірності й тенденції висвітлення теми кіберспорту в електронних спортивних засобах масової інформації. У дослідженні використовувалися такі методи: аналіз, синтез, контент-аналіз, порівняння, описовий та історико-порівняльний.

  Ключові слова: кіберспорт, спортивна журналістика, інтернет-медіа.

 • UDC 007 : 304 : 070

  Peculiarities of esports coverage in digital sports media

  Volobuieva Anastasiia, PhD (Social Communications), e-mail: [email protected],
  ORCID – https://orcid.org/0000-0002-8126-7107;
  Petryk Oleksandr, magister, e-mail: [email protected].
  ORCID – https://orcid.org/0000-0003-3387-8410
  Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Institute of Journalism, 36/1, Melnykova St., Kyiv, 04119, Ukraine

  Introduction. During the last seven years (2011–2018), the number of articles about esports in Ukrainian media has increased significantly. Despite the fact that most Ukrainian sports media launched an esports section or integrated esports into a common news feed, the relevance of this study is not losing importance: some Ukrainian sports media still ignore esports topic, meanwhile the majority of other resources makes it very superficial and make basic mistakes, the detection of which is one of the tasks of the article. Esports is rapidly gaining an audience and today it is one of those sports in Ukraine and, in general, in the world that are rapidly gaining popularity, while Ukrainian esports athletes are among the most highly awarded in the world, therefore professional and full coverage of events in esports is important for Ukrainian sports media space.
  The author analyzes esports related content in the most popular Ukrainian digital sports media, defines key tendencies of how they work with esports articles, compares all esports content of flagship Ukrainian sports websites. Based on this analysis, the author defines most common mistakes that national digital sports media make when covering esports news.
  The aim of the research is to show how sports media cover esports related news based on all esports content of Ukrainian sports media.
  The following methods have been utilized in the process of research: analysis, synthesis, content analysis, comparison, description and historical comparison.
  Results and conclusions. As a result, it was possible to outline the main problems of today’s Ukrainian sports media working on esports topics. Ukrainian sports media should pay attention to esports. This industry has been around for over 20 years, and has already gathered a large, mostly young audience, and continues to grow. Esports competitions deserve a highlight: it is proved not only by Russian, European or American editions, but also by Ukrainian ones.

  Key words: esports, sports journalism, digital media.

 • Завантажити повну версію

Назва: Партійна преса українських боротьбистів (1917–1920)
Авторство: Георгієвська Вікторія

 • Мета дослідження – визначити умови функціонування, змістове наповнення, структурноредакційні домінанти української преси боротьбистів 1917–1920 рр. Об’єкт статті – газети, що були органами Української партії соціалістів-революціонерів (боротьбистів) і видавались у Києві, Харкові, Полтаві, Катеринославі, Житомирі та інших містах Наддніпрянської України в період національно-визвольних змагань. Залучено матеріали газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Використано методи аналізу, класифікації, узагальнення, а також біографічний.
  Проаналізовано 7 партійних видань українських есерів-боротьбистів, з’ясовано змістові та жанрові акценти цієї преси. Зосереджено увагу на структурі, тематиці, політичних орієнтирах газет зі спільною назвою «Боротьба / Борьба».

  Ключові слова: партійна преса, Українська партія соціалістів-революціонерів, боротьбисти, змістове наповнення, структурні компоненти, редакційна політика.

 • UDС 007 : 304 : 070 (477) (09)

  Party newspapers of the Ukrainian borotbysty (1917–1920)

  Georgiievska Viktoriia, PhD (Social Communications),
  Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Institute of Journalism,36/1, Melnykova street, Kyiv, 04119, Ukraine, e-mail: [email protected].
  ORCID – https://orcid.org/0000-0002-5848-957X

  The aim of the study is to define the operating conditions, content, structure dominants and editorial policy of the Ukrainian press of borotbysty (the left wing of Ukrainian Socialist-Revolutionary Party – USRP) in 1917–1920. Those newspapers that were organs of the Ukrainian Socialist-Revolutionary Party (borotbysty) are the object of this article; they were published in Kyiv, Kharkiv, Poltava, Katerynoslaw, Zhytomyr and other cities of Dnieper Ukraine during the period of national and liberation struggle.
  Methods. Materials of newspaper funds of Vernadsky National library of Ukraine are used in the article. The methods of analysis, classification and generalization are used; the biographic method was important in the study of publicism inheritance of Ukrainian political figures.
  Results and conclusions. The publications of USRP (borotbyst) organs (1917–1920) corresponded to the intention of party press of the time in their structure (columns «party life», «socialist movement», «labour life», etc.; genres – accounts, reports, chronicles, discussions) and content (party activity, action agenda, statutory documents, congress and conference provisions, discussion of political and economic strategies). In their subject matter and political directions (revolutionary focus, the ideal of a «worldwide socialist Soviet republic», support of the «red front», «labor and rural solidarity», etc.) the newspapers under the common name «Borotba/Borba» covered the ideas of UPLSR (borotbysty).

  Key words: party periodicals, Ukrainian Socialist-Revolutionary Party, borotbysty, content, structure components, editorial policy.

 • Завантажити повну версію

Назва: Промовлене та проспіване на радіо українське слово на варті збереження національного культурного коду в еміграції
Авторство: Гиріна Тетяна

 • Проаналізовано роль та описано цінність рідної мови у радіопрограмах продукованих українцями в різних країнах як потужного інтеграційного чинника глобальної української громади. Визначено 141 місто у 32 країнах світу в радіопросторі яких у 1922–2017 рр. звучала українська мова та пісня. За результатами вивчення української періодики Канади, США та Німеччини автор осмислює музичну складову радіопрограм української еміграції. Встановлено, що через пісню талановиті співаки та колективи на всіх континентах знайомили слухачів різних етнонаціональних груп з самобутньою українською культурою.

  Ключові слова: світове медіасередовище, світове співтовариство українців, українська пісня, українськомовне радіо.

 • УДК 316.77 : 070 : 654.195 : 314.743

  Промовлене та проспіване на радіо українське слово на варті збереження національного культурного коду в еміграції

  Гиріна Тетяна, канд. наук із соц. комунік., доц., докторант,
  Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, вул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119, Україна, е-mail: [email protected]
  ORCID – https://orcid.org/0000-0003-1587-8767

  Вступ. В українській науковій думці досі комплексно не осмислено надбання та досвід зарубіжних українців зі створення національного патріотичного радіопродукту в умовах зовнішніх викликів та об’єктивних внутрішніх проблем, які стояли перед громадою.
  Актуальність. Історичний контекст цього питання в аспекті використання української мови як маркера національної ідентичності та патріотизму розглянемо у цій статті.
  Мета роботи – дослідити роль та описати цінність рідної мови у радіопрограмах продукованих українцями в різних країнах як потужного інтеграційного чинника глобальної української громади у ХХ ст.
  Методологія. Виконання поставлених автором завдань стало можливим завдяки використанню комплексу теоретичних та теоретико-емпіричних методів дослідження: аналізу, джерелознавчого пошуку, індукції, історіографічного методу, методу моніторингу періодичних видань, синтезу та систематизації даних.
  Результати. Моніторинг пресових органів української діаспори в США, Канаді та Німеччині охопив понад 14500 чисел видань у 1922–2017 рр,, що у підсумку дозволило документально підтвердити наявність українськомовних радіоініціатив в радіопросторі 32 країн світу: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Ватикан, Великобританія, Венесуела, Голландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Литва, Мальта, Німеччина, Нова Зеландія, Парагвай, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Сінгапур, Словаччина, США, Туніс, Угорщина, Уругвай, Чехія, Чилі та Швеція. Встановлено, що у різні роки українські години звучали в радіоефірі 141 міста на всіх континентах. Ширша географія програм простежувалася в місцях оформлення активних осередків українства, утім навіть за мінімальних можливостей намагалися ініціювати якщо не постійну, то принаймні святкову, неперіодичну музичну програму чи Службу Божу, як це було у Тунісі в 1949 р.
  Висновки. У ХХ ст. українське радіо у світі активно налагоджувало посильну роботу з протидії ворожим інформаційним атакам. Українська мова та музика в радіоефірі були потужними складовими протидії цим загрозам, а також сприяли формуванню та популяризації національної культури на міжнародному рівні. Центром зі збереження та розвитку живої української мови став зарубіжний радіопростір акумульований світовим співтовариством українців.

  Ключові слова: світове медіасередовище, світове співтовариство українців, українська пісня, українськомовне радіо.

 • Завантажити повну версію

Назва: Постать Тараса Шевченка у періодиці Сумщини 1950–1980-х років
Авторство: Звагельська Оксана

 • Життя і творчість Т. Шевченка тісно пов’язані з Сумщиною: тут він неодноразово бував, тут створив низку поезій та картин, звідси мав чимало друзів, найзнаковішими з-поміж яких можна назвати П. Куліша, братів Лазаревських, Г. Вашкевича, подружжя Хрущових та ін. Відповідно тема зв’язків Т. Шевченка з краєм постійно знаходила місце на сторінках газетної періодики. Мета дослідження – вивчення впливу краєзнавчих матеріалів про Т. Шевченка, опублікованих у газетах Сумської області за 1950-ті – 1980-ті рр., на масову аудиторію в плані її соціалізації. Характеризуються газети «Ленінська правда», «Маяк комунізму», «Радянський прапор» за 1950-й – 1989-й рр.
  Опрацьовано більше одинадцяти тисяч номерів указаних видань. Виявлено, описано та проаналізовано триста п’ятдесят публікацій різних жанрів про життя і творчість Т. Шевченка. Найчастіше повідомлялося про культурно-масові заходи, присвячені вшанування його пам’яті. Також газети писали про місце і роль Т. Шевченка в творчості митців Сумщини, про перебування в краї, зв’язки з уродженцями, а також аналізували його життя і творчість. Зазначені матеріали підготував 131 автор.

  Ключові слова: Т. Шевченко, журналістика, літературне краєзнавство, соціалізація.

 • UDC 007 : 304 : 070

  The character of Taras Shevchenko in the periodicals of the Sumy region in the 1950s and 1980s

  Zvahelska Oksana, PhD student,
  Sumy State University, 2, Rymsky­-Korsakov St., Sumy, 40007, Ukraine, е-mail: [email protected].

  Introduction. Publicistic discourse of the second half of the XX century is a valuable source base for studying social-communicative practices in the subject of history and local lore. Despite the considerable attention to the mentioned issue, publications on local lore literature in local newspapers remain understudied.
  Relevance and aim. The relevance of the research is defined by the need to study social-communicative practices of newspaper materials dealing with history and local lore. The aim is to study the influence of local lore materials about T. Shevchenko issued in the 1950s – 1980s in Sumy region newspapers, on the mass audience in terms of its socialization.
  Methods. The following general scientific methods have been used: actualistic, descriptive, historical and biographical methods, as well as analysis, content analysis and others. The general scientific method of selection and systematization of materials has also been applied. The biographical method has made it possible to reconstruct the main stages of life and creative activity of Sumy region local lore specialists who wrote about T. Shevchenko.
  Results. Materials about the life and creative activity of T. Shevchenko have been studied and grouped by the subject in order to analyze the poet’s image in Sumy region periodicals in the 1950s–1980s. Newspapers «Leninska pravda», «Maiak komunizmu», «Radianskyi prapor» issued in 1950–1989 have been characterized. Over eleven thousand issues of the mentioned periodicals have been studied. Three hundred fifty publications of different genres about the life and creative activity of T. Shevchenko have been identified, described and analyzed. It should be emphasized that anniversary years (1964 and 1989) saw a significant increase in the attention to T. Shevchenko. For example, in 1964 (150th birth anniversary) a total of sixty five materials were published in «Leninska pravda»; in 1989 (175th birth anniversary) – forty one materials.
  Conclusions. The majority of materials are those about mass cultural events devoted to the Great Kobzar (102) and those aimed at honoring his memory (71). A significant number of publications is devoted to the life and creative activity (49) as well as the role of T. Shevchenko in the work of Sumy region artists (41). Less attention is given to his stay in the Sumy region (38) and his relations with the region’s natives (29). The smallest number of materials is devoted to Shevchenko in the life of Sumy residents (20). The mentioned publications were prepared by 131 authors: writers, journalists, worker-peasant correspondents, young correspondents, local lore specialists, teachers, historians, museum workers, art experts, artists, amateur photographers and others.

  Key words: T. Shevchenko, journalism, local lore literature study, socialization.

 • Завантажити повну версію

Назва: Вузькоспеціалізована книга: текстово-змістовий рівень представлення інформації
Авторство: Садовнича Наталія

 • Стаття присвячена вивченню принципів текстово-змістового рівня представлення інформації у вузькоспеціалізованих книгах із питань гігієни дитячого віку й статі. Хронологічні межі дослідження – з 1991-го (час проголошення Україною незалежності) до другої половини 2018 р. У межах наукової розвідки вивчено 488 випусків бібліографічного покажчика «Літопис книг» Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» а також каталоги провідних бібліотечних установ. За означений хронологічними межами наукового дослідження період виявлено та описано 167 одиниць книжкових видань із питань гігієни віку й статі українських та світових авторів. У процесі аналізу з’ясовано, що вони об’єднані тематично та ідейно, однаково лаконічно та повно подають інформацію для батьків по догляду за дитиною. Водночас видання різняться сюжетною побудовою, що є закономірним – адже кожен автор, спираючись на власний досвід та сучасні досягнення медицини, психології, педагогіки та інших наук, доводить власну думку читачам, що є основою оповіді, їх організацію. Відповідно поєднання спільного та відмінного у принципах текстово-змістового рівня представлення інформації й формує книгу як цілісний об’єкт.

  Ключові слова: вузькоспеціалізована книга, гігієна віку і статі, книжкова серія, зміст, інформація, текст, сюжет..

 • UDC 007 : 070 : [316.485.26:316.776]

  A highly specialized book: the text­content level of the presentation of information

  Sadovnicha Natalia, PhD student,
  Sumy State University, 2, Rymsky-Korsakov St., Sumy, 40007, Ukraine, е-mail: [email protected].

  Introduction. A highly specialized book about children’s and gender-specific hygiene is aimed at helping parents solve the challenges of parenthood, giving them qualified recommendations and acquainting them with the recent medical research findings. The book series is therefore of high interest for readers all over the world and in Ukraine in particular. Meanwhile the intensive development of medical sciences and the change in social and pedagogical principles lead to rapid information aging that requires authors and publishers to produce competitive books that contain relevant verbal messages.
  Relevance and aim. Despite its popularity among readers, a series of books about children’s and gender-specific hygiene is understudied as an integral object, as a combination of content, graphic and architectonical levels. The aim of our research lies in the dimension of studying the principles of the text-content level of information representation in highly specialized books about children’s and gender-specific hygiene. The research covers the time period from 1991 (Ukraine’s declaration of independence) to the latter half of 2018.
  Methods. The general scientific methods of synthesis, analysis and generalization have been used throughout the study of highly specific books and the preparation of the article. Descriptive and comparative methods, content-analysis, as well as the elements of statistical analysis have also been used. The bibliography method has been used. The emotional-lexical analysis has made it possible to determine the emotiogenity of the text.
  Results. 488 issues of the bibliographical index «Litopys knyg» of the State scientific institution «Ivan Fedorov book chamber of Ukraine» and catalogues of the leading libraries have been studied within the framework of scientific research. 167 books about age- and gender-specific hygiene by Ukrainian and foreign authors, published within the chronological framework of the research, have been discovered and described. In order to carry out a deep text-content analysis we have selected three publications with the largest circulation: B.Spok – «Dytyna ta dohliad za neiu», Ye. Komarovskyi – «Zdorovye rebenka i zdravyy smysl ego rodstvennikov», E. Fenvik – «Maty i dytyna».
  Conclusions. The analysis has revealed that the publications share a common topic and idea, and convey childcare information to parents in an equally concise and full manner. However, the publications differ in their narrative composition, which is to be expected as the authors rely on their personal experience and recent advances in medicine, psychology, pedagogy and other sciences, project their own ideas onto the readers as the basis and organization of the narrative. Accordingly, the combination of common and different features in the principles of the text-content level of information representation is what forms a book into an integral object.

  Key words: highly specialized book, age and gender hygiene, book series, content, information, text, narrative.

 • Завантажити повну версію

Назва: «Маршрут №1» газети «День» у контексті реалізації геобрендингових завдань
Авторство: Воронова Вілена

 • Відсутність налагодженої належним чином співпраці суб’єктів геобрендингу зі ЗМІ як генератором, провідником та інтерпретатором інформації про геобренд, неповне використання їхніх можливостей актуалізує дослідження комунікаційних інструментів геобрендингу, що сприятиме глибшому розумінню самої технології та її результативності.
  Метою статті є визначення ролі ЗМІ у процесі геобрендингу. Автор окреслює особливості тематичного проекту газети «День» – «Маршрут №1» як інструменту формування у стейкхолдерів уявлення про регіони як бажані з певної точки зору: для проживання, для реалізації професійних інтенцій, для відпочинку й туризму, для розвитку бізнесу тощо; простежує жанрові, ілюстраційно-оформлювальні, контентні його характеристики.
  Встановлюється роль ЗМІ як базового елемента геобрендингових комунікацій. Визначається дуальна їх природа: як споживача геобренду і як особливої групи стейкхолдерів, відповідальних за формування образу території.

  Ключові слова: брендинг, геобренд, геобрендинг, геобрендингові комунікації, ЗМІ.

 • UDC 007 : 304 : 659

  «Marshrut №1» of the newspaper «Den» in the context of implementing geo-branding tasks

  Voronova Vilena, associate professor,
  Kyiv National University of Culture and Arts, 36 Konovaltsia St., Kyiv,01601, Ukraine, [email protected]

  Introduction. Geobranding is becoming an important element of the modern system of communication technologies and is nowadays studied by specialists in different fields of science. General issues of the branding technology have been considered by Ukrainian authors such as V. Rizun, G. Sukharevska, O.Kholod. N. Kolesnytska, I. Melnyk, T. Nahornyak, L. Pana­senko, A. Romanova, G. Studinska, Y. Faivishenko have touched upon various aspects of geo-branding.
  Relevance and objective. Geo-branding communication tools remain under-researched up to this day. Outlining the possibilities provided by such tools will give a better understanding of geo-branding itself and the means of providing its efficiency.
  The objective of the article is to define the role of mass media in geo-branding, the peculiarities of the topical project of the «Den» newspaper – «Marshrut № 1» as a tool of bringing stakeholders to view regions from a desired perspective; to trace its genre, illustrative and design, content characteristics.
  Methods, results. The author uses the social-communicative approach to define the role and position of geo-branding communication in the general system of information social interaction. Methods of comparative analysis, content analysis, as well as systematization and generalization of obtained results have proved effective in reaching the article objectives, thus making it possible to define the project characteristics that provide its significant geo-branding capability based on the analysis results of «Marshrut № 1» issues (1–68).
  Conclusions. The role of mass media as the core element of geo-branding communications is identified. Its dual nature is identified: mass media as a geo-brand consumer, and as a group of stakeholders responsible for creating a certain image of the region.
  Implementation of geo-branding tasks based on content (wide range of topics), genre (use of column, interview and review genre possibilities), illustrative and design (painted cover; quality photos; infographics) characteristics by «Marshrut № 1» is proved to be effective.
  Further investigation of other geo-branding communication tools in the context of understanding integrated geo-branding communications seems promising.

  Key words: branding, geo-brand, geo-branding, geo-branding communications, mass media.

 • Завантажити повну версію

Назва: Тизерна реклама як складова сучасних рекламних комунікацій
Авторство: Яненко Ярослав

 • У статті визначено засоби впливу тизерної реклами як складової сучасних рекламних комунікацій, зокрема, формування у цільової аудиторії інтересу до рекламного повідомлення через загадку, інтригу, незавершену в рекламі дію. З’ясовано, що трансформування інтересу до тизеру цільової аудиторії у споживацький інтерес до рекламованого продукту відбувається через створення відповідних асоціацій та підкріплення їх у рекламних повідомленнях, що розкривають ідею тизеру. Уточнено, що для розміщення тизерної реклами компаніями-рекламодавцями переважно обираються медіа, для яких характерна постійність комунікацій із цільовою аудиторією. Особлива увага приділяється особливостям впливу тизерної реклами на процес соціалізації, які полягають у побудові комунікації із цільовою аудиторією через пропозицію звернути увагу на тизер та гейміфікацію.

  Ключові слова: рекламні комунікації, рекламне повідомлення, соціалізація, тизер, тизерна реклама.

 • UDC 007 : 304 : 659

  Teaser advertising as a component of modern advertising communications

  Yanenko Yaroslav, PhD (Sociological Sciences), Doctoral,
  Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Institute of Journalism, 36/1, Melnykova St., Kyiv, 04119, Ukraine, е-mail: [email protected]
  ORCID – https://orcid.org/0000-0003-2468-6636

  Introduction. One of the most important techniques in modern advertising is the use of teasers. In this case, the advertisement has interesting information for the target audience, but does not mention the company, the brand, the advertised product, and the like.
  Relevance and purpose. The relevance of the topic is determined by the differences between teaser advertising and other advertising messages, in particular, this lack of imperative slogans. Also takes into account the relationship of the target audience to the advertised product. The purpose of scientific research is to determine the main means of impact of teaser advertising on the target audience.
  Methodology. The main method used in the article is content analysis. The author analyzed examples of teaser advertising, which allowed to determine the main means of impact of teaser advertising on the target audience.
  Results. As a result of the study is determined the means of influence of teaser advertising as a component of modern advertising communications, in particular, the formation of the target audience of interest in the advertising message through a riddle, intrigue, unfinished action in advertising. It is found out that in advertising there is a transformation: from the interest of the target audience to the teaser – in the consumer interest in the advertised product. This happens through the creation of relevant associations and their support in advertising messages that reveal the idea of a teaser. It has been clarified that for the placement of teaser advertising, advertisers prefer to choose media, for which the constant communication with the target audience is characteristic. It is determined that the peculiarities of the influence of teaser advertising on the process of socialization are to build communication with the target audience through a proposal to pay attention to the teaser and through gaming.
  Conclusions. The novelty of the study lies in the definition of teaser advertising as a component of modern advertising communications and as a person-centered communication technology, which is based on human interest. The results of the research can be used by Ukrainian advertisers and become the basis for increasing the effectiveness of advertising campaigns.

  Key words: advertising communications, advertising message, teaser, teaser advertising, socialization.

 • Завантажити повну версію